SEARCH
REGION: BELGIUM
NL
FR
EN
COLOFON CHG-MERIDIAN

COLOFON

CHG-MERIDIAN AG, vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Mathias Wagner, is de leverancier van, en dus verantwoordelijk voor het commerciële en zakelijke onlineaanbod.

COLOFON

Informatie overeenkomstig § 2(1) van de Duitse Verordening betreffende de informatieplicht van de dienstverlener (DL-InfoV)
Dit onlineaanbod is informatie die wordt verstrekt door:

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Duitsland

E-Mail: info@chg-meridian.com  
Web: www.chg-meridian.com

Telefoon: + 49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Jürgen Mossakowski
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dr. Mathias Wagner
Raad van Bestuur: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Handelsregister: Ulm HRB 551857

Belastingkantoor: Weingarten
Btw-identificatienummer: DE 146349520

Bevoegde rechtbank: Ravensburg
Toepasselijk recht: Wet van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD)

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Federale Financiële Toezichthouder (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Duitsland

Bevoegde kamer:
Kamer van Koophandel en Industrie, Weingarten

Verantwoordelijke voor de journalistieke-redactionele inhoud:
Matthias Steybe, E-Mail: matthias.steybe@chg-meridian.com

Functionaris voor gegevensbescherming volgens Art. 37 GDPR alsook § 38 (1) FDPA-new:
Benjamin Hummer, E-Mail: dataprotection@chg-meridian.com

ONTWERP & DESIGN

design hoch drei
Glockenstraße 36
70376 Stuttgart

E-Mail: info@design-hoch-drei.de
Web: www.design-hoch-drei.de

REALISATIE, HOSTING, SERVICE & SUPPORT

3q5 Corporate Digital Agency
Karlstraße 47
80333 München

E-Mail: 3q5@eqs.com
Web: www.3q5.eqs.com

Een merk van de EQS Group AG Web: www.eqs.com

Aansprakelijkheid
CHG-MERIDIAN AG kan naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid deze onlineaanbieding te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk wijzigen of beëindigen. Door het plaatsen van een link naar het onlineaanbod van derden ("Hyperlinks") aanvaardt CHG-MERIDIAN AG geen eigendom van het onlineaanbod of de inhoud ervan.

© Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Tekst, foto's en grafische elementen, alsook hun weergave in het onlineaanbod zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving. De inhoud van dit onlineaanbod mag niet worden gekopieerd, verspreid of gewijzigd voor commerciële doeleinden of toegankelijk worden gemaakt voor derden.

© Auteursrechtelijk beschermde afbeeldingsbronnen: 
Jehle / Will Fotodesign
Still Miracle Photography
Adam Wiseman
Nathan Santos
Christian Lord Otto
Patrick Dopfer
Getty Images
iStock
Fotolia
Shutterstock
F1 online
Masterfile

Informatie over gegevensbescherming:

Hier vindt u onze Informatie over Gegevensbescherming

Batterijregeling:
Informatie over de terugname van batterijen volgens §12 BatterieVO:

Overeenkomstig de Duitse batterijverordening is CHG-MERIDIAN AG verplicht om de gebruiker te informeren over het volgende in verband met de verkoop van batterijen of oplaadbare batterijen, of met de levering van apparaten die batterijen of oplaadbare batterijen bevatten:

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is als eindgebruiker wettelijk verplicht om lege batterijen in te leveren. De gebruiker kan de batterijen na gebruik gratis inleveren bij het verkooppunt of in zijn of haar directe omgeving (bijv. in gemeentelijke inzamelpunten of winkels). De gebruiker heeft ook de keuze om de batterijen per post terug te sturen. De gebruiker kan zijn installatiebedrijf benaderen voor retourzendingen.

Batterijen of oplaadbare batterijen die vervuilende stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een symbool met daarop een doorgekruiste vuilnisbak. De chemische naam van de vervuilende stof bevindt zich bij het symbool van de vuilnisbak.
Uitleg: Cd staat voor Cadmium, Pb voor lood en Hg voor kwik.

Opmerking: Algemene Wet op de Gelijke Behandeling (AGG)
In dit document wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De gebruikte termen gelden, in het kader van de gelijke behandeling, voor beide geslachten.

Deze masthead wordt gemaakt door:
Duits bureau voor gegevensbescherming Datenschutz-Office München - www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Conception & Design

design hoch drei
Glockenstraße 36
70376 Stuttgart

E-Mail: info@design-hoch-drei.de
Web: www.design-hoch-drei.de

REALISATION, HOSTING, SERVICE & SUPPORT

3q5 Corporate Digital Agency
Karlstraße 47
80333 München

E-Mail: 3q5@eqs.com
Web: www.3q5.eqs.com

A brand of EQS Group AG Web: www.eqs.com

Liability
CHG-MERIDIAN AG can at its own discretion and without assumption of liability, change or end this online offering wholly or in part at any time and without notice. By posting a link to third party online offering ("Hyperlinks"), the CHG-MERIDIAN AG does not accept ownership of either the online offering or its contents.

© Copyright
All rights are reserved. Text, pictures and graphics, as well as their arrangement in the online offering are subject to copyright protection and other protective legislation. The contents of this online offering may not be copied, disseminated or changed for commercial purposes or made accessible to third parties.

© Copyright picture sources:
Jehle / Will Fotodesign
Still Miracle Photography
Adam Wiseman
Nathan Santos
Christian Lord Otto
Patrick Dopfer
getty images
istock
fotolia
shutterstock
F1 online
masterfile

Data Protection Information:

Here you find our Data Protection Information

Battery regulation:
Note about the return of batteries according to §12 BatterieVO:

CHG-MERIDIAN AG is obliged in accordance with the battery regulation, to inform the user of the following in connection with the sale of batteries or rechargeable batteries, or with the supply of devices which contain batteries or rechargeable batteries:

Batterie must not be disposed of in household waste. The user, as end-user, is legally obliged to return empty batteries. The user can return batteries after use to the point of sale or its immediate vicinity (e.g. in municipal collection points or shops) free of charge. The user also has the choice of returning the batteries by post. The user can approach his installation company for returns.

Batteries or rechargeable batteries which contain pollutants are marked with a symbol of a crossed-out dustbin. The chemical name of the pollutant can be found close to the dustbin symbol.
Explanation: Cd stands for Cadmium, Pb for lead and Hg for mercury.

Note: General Act on Equal Treatment (GAET)
For the sake of easier reading, no gender-specific distinction is made in this document. The terms used apply, in the context of equal treatment, to both genders.

This masthead was produced by:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office Munich – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de