Choose your region

or choose our
SEARCH
REGION: BELGIUM
Informatie over gegevensbescherming CHG-MERIDIAN

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

CHG-MERIDIAN AG, vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Mathias Wagner, is de leverancier van, en dus verantwoordelijk voor het commerciële en zakelijke onlineaanbod.

VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

A. Algemeen

Deze verklaring inzake gegevensbescherming (versie: GDPR 1.0 van 11.05.2018) is opgesteld door:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz- Kantoor München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Gegevensbescherming
Wij, CHG-MERIDIAN AG, zijn verantwoordelijk voor dit onlineaanbod en moeten u als aanbieder van een teleservice aan het begin van uw bezoek aan ons onlineaanbod op een precieze, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier en in duidelijke en eenvoudige taal informeren over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. De inhoud van de informatie moet steeds voor u opvraagbaar zijn. Wij zijn daarom verplicht u te informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden beschouwd als persoonsgegevens.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is onderworpen aan de geldende Europese en nationale wetgeving.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u laten zien hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen:

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
Duitsland

E-Mail: info@chg-meridian.com 
Web: www.chg-meridian.com

Telefoon: +49 751 503-0
Fax: +49 751 503-66

Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Jürgen Mossakowski
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dr. Mathias Wagner
Raad van Bestuur: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Handelsregister: Ulm HRB 551857

Belastingkantoor: Weingarten
Btw-identificatienummer: DE 146349520

Bevoegde rechtbank: Ravensburg
Toepasselijk recht: Wet van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD)
Onze functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft, kunt u als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Frank Schreiber, e-mail: dataprotection@chg-meridian.com

B. Omschrijving

Omwille van de leesbaarheid wordt in onze verklaring inzake gegevensbescherming geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De termen die worden gebruikt, gelden voor beide geslachten, in het kader van de gelijke behandeling.

De betekenis van de gebruikte terminologie, bijvoorbeeld "persoonsgegevens" of "verwerking" is deze uit Art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens (bv. naam en adres van de klant), contractgegevens (bv. gebruikte diensten, naam van de verantwoordelijke persoon, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bv. websites van ons onlineaanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bv. invoer in het contactformulier).

“Gebruikers" zijn alle categorieën personen die bij de gegevensverwerking betrokken zijn. Dit zijn bijvoorbeeld onze zakenpartners, klanten, belanghebbenden en andere bezoekers van ons onlineaanbod.

C. Specifiek

Verklaring inzake gegevensbescherming
We garanderen dat wij uw binnenkomende gegevens enkel verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken in verband met de verwerking van uw verzoek, alsmede voor interne doeleinden en voor het leveren van de diensten die u hebt aangevraagd of om inhoud beschikbaar te stellen.

Grondslag van de gegevensverwerking
We verwerken de persoonsgegevens van de gebruiker alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften. De gegevens van de gebruiker worden enkel verwerkt indien dit toegestaan is voor deze wettige doeleinden:

 • om onze contractuele prestaties (bv. verwerking van bestellingen) en onlinediensten te leveren
 • de verwerking is wettelijk verplicht
 • u hebt toestemming gegeven
 • op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie en veiligheid van ons onlineaanbod in de zin van de Art. 6 alinea 1(f) van de GDPR, met name de meting van het bereik, aanmaken van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden, alsmede het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden)

Wij willen u graag laten zien waar de belangrijkste rechtsgronden in de GDPR zijn geregeld:

Toestemming - Art. 6 alinea 1(a) en Art. 7 GDPR

Verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst en het nemen van maatregelen als onderdeel van een overeenkomst - Art. 6 alinea 1 (b) GDPR

Verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting - Art. 6 alinea 1(c) GDPR

Verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen - Art. 6 alinea 1(f). GDPR

Doorgifte van gegevens aan derden
Gegevens worden alleen in het kader van de wettelijke bepalingen aan derden doorgegeven. Wij geven de gegevens van de gebruiker alleen door aan derden als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor contractuele doeleinden of op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de economische en effectieve bedrijfsvoering.

Indien wij gebruik maken van onderaannemers om onze diensten te leveren, voorzien wij in passende wettelijke regelingen en passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

Doorgifte van gegevens aan derde landen of een internationale organisatie
Derde landen zijn landen waar de GDPR geen rechtstreeks toepasselijk recht is. Dit geldt in principe voor alle landen buiten de EU, respectievelijk de Europese Economische Ruimte.

Er vindt een doorgifte van gegevens naar een derde land of een internationale organisatie plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met het besluit van de Europese commissie over de toereikendheid. Dit betekent dat er sprake is van een veilig derde land of een veilige internationale organisatie, die een adequaat beschermingsniveau biedt.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens
Wij houden ons aan de principes van data economy en data avoidance. Dit betekent dat de ons ter beschikking gestelde gegevens alleen worden bewaard zolang ze nodig zijn om de eerder genoemde doelen te bereiken of zoals vastgelegd in de vele door de wetgever vastgestelde bewaartermijnen. Als het betreffende doel niet langer aanwezig is, respectievelijk na het verstrijken van de betreffende termijn, worden uw gegevens routinematig geblokkeerd, respectievelijk gewist, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wij hebben een bedrijfsintern concept ontwikkeld om deze procedure te garanderen.

Contact opnemen
Als u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, stemt u in met elektronische communicatie. Er worden persoonsgegevens verzameld in het kader van uw contactname met ons. Welke gegevens worden verzameld indien een contactformulier wordt gebruikt, is te zien op het betreffende contactformulier. Uw gegevens worden verzonden met SSL-codering. De verklaringen die u aflegt, worden uitsluitend opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Graag vertellen wij u de juridische gronden:

Verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst en het nemen van maatregelen als onderdeel van een overeenkomst - Art. 6 alinea 1 (b) GDPR

Verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen - Art. 6 alinea 1(f). GDPR

Wij willen u erop wijzen dat e-mails tijdens de verzending ongemerkt en zonder toestemming gelezen of gewijzigd kunnen worden. We willen u er ook op wijzen dat we software gebruiken om ongewenste e-mails te filteren (spamfilter). E-mails kunnen door het spamfilter worden geweigerd als ze ten onrechte als spam worden geïdentificeerd op basis van bepaalde kenmerken.

Welke rechten heeft u?

 1. Recht op informatie
  U hebt het recht om gratis informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij u, in overeenstemming met de geldende wetgeving, schriftelijk meedelen welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en de ontvanger van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking.
   
 2. Recht op rectificatie
  U hebt het recht om uw gegevens die door ons zijn opgeslagen te laten corrigeren, indien deze onjuist zijn. U kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen, bijvoorbeeld als de juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt betwist.
   
 3. Recht op blokkeren
  U kunt bovendien uw gegevens laten blokkeren. Om te allen tijde rekening te kunnen houden met een blokkering van uw gegevens, moeten de gegevens in een geblokkeerd bestand worden bewaard voor controledoeleinden.
   
 4. Recht op gegevenswissing
  U kunt ook het wissen van uw persoonsgegevens eisen, zolang er geen wettelijke opslagverplichting bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn, zullen wij uw persoonsgegevens ook zonder uw verzoek wissen.
   
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U hebt het recht te eisen dat de aan ons overgedragen persoonsgegevens in een formaat ter beschikking worden gesteld dat de doorgifte naar een andere locatie mogelijk maakt.
   
 6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  U hebt de mogelijkheid om een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming te benaderen met een klacht.

De vertegenwoordiger voor gegevensbescherming en openbaarheid van bestuur van de deelstaat Baden-Württemberg
Postadres: Postfach 10 29 32, D-70025 Stuttgart
Bezoekersadres: Königstraße 10a, D-70173 Stuttgart
Telefoon +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541–15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Web: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

U kunt het klachtenformulier openen via de volgende link:
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde

 1. Recht van bezwaar
  U heeft de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor interne doeleinden met toekomstige gevolgen. Hiervoor is het voldoende om een e-mail te sturen naar dataprotection@chg-meridian.com. Een dergelijk bezwaar heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingsprocedures die we al hebben uitgevoerd. Dit heeft geen invloed op de gegevensverwerking met betrekking tot andere rechtsgrondslagen, zoals bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst (zie hierboven).

Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij nemen de modernste contractuele, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om de naleving van de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen en daarmee de gegevens die wij verwerken te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

Onze veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. Hiervoor wordt 256-bit-SSL (AES 256) encryptietechnologie gebruikt. Dit geldt ook voor ons IP-adres.

Daarbij worden uw persoonsgegevens beschermd met de volgende doeleinden (niet-exhaustief):

 1. De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen
  Om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij opslaan te waarborgen, hebben wij verschillende maatregelen genomen om de toegang te controleren.
   
 2. De integriteit van uw persoonsgegevens waarborgen
  Om de integriteit van de persoonsgegevens die wij opslaan te waarborgen, hebben wij diverse maatregelen genomen om de overdracht en invoer te controleren.
   
 3. De beschikbaarheid van uw persoonsgegevens verzekeren
  Om de beschikbaarheid van de persoonsgegevens die wij opslaan te verzekeren, hebben wij verschillende maatregelen genomen om bestellingen en beschikbaarheid te controleren.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd naarmate de technologie zich ontwikkelt. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij, vanwege de onveilige aard van het internet, de veiligheid van uw gegevensdoorgifte naar ons onlineaanbod niet garanderen. Elke doorgifte van gegevens van u naar ons onlineaanbod gebeurt dan ook op eigen risico.

Bescherming van minderjarigen
Personen die jonger zijn dan 16 jaar mogen ons hun persoonlijke gegevens niet verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon die het ouderlijk gezag draagt, tenzij zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt of ouder zijn. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Cookies
Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser worden opgeslagen. Met behulp van cookies kan de internetbrowser worden herkend. De bestanden worden gebruikt om de browser te helpen navigeren door het internetaanbod en alle functies ten volle te benutten.
Ons internetaanbod maakt gebruik van: Browsercookies

Controle van cookies door de gebruiker
Browsercookies: Alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies alleen op verzoek worden geaccepteerd. Ook kunnen deze zo worden ingesteld dat cookies enkel worden geaccepteerd voor de sites die momenteel worden bezocht. Alle browsers bieden functies aan die het selectief verwijderen van cookies mogelijk maken. Het aanvaarden van cookies kan ook in het algemeen worden gedeactiveerd. In dat geval moet de gebruiker aanvaarden dat er beperkingen zijn in de gebruiksvriendelijkheid van het onlineaanbod.

Levensduur van de gebruikte cookies
Cookies worden beheerd door de website van ons internetaanbod. Het internetaanbod maakt gebruik van
Transient cookies/Session cookies (eenmalig gebruik)
Levensduur: Totdat het onlineaanbod wordt gesloten

Cookies deactiveren of verwijderen (Opt-Out)
Elke browser biedt de mogelijkheid om cookies te beperken of te verwijderen. Meer informatie hierover is te vinden op de volgende websites:

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari:

https://support.apple.com/de-de/HT201265

Gebruik van etracker
Wij gebruiken de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) op deze website om gebruiksgegevens te analyseren. Hiervoor worden cookies gebruikt om een statistische analyse van het gebruik van deze website door bezoekers mogelijk te maken en om gebruiksgerelateerde inhoud en reclame weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De door etracker opgeleverde gegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website in Duitsland en zijn onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen inzake gegevensbescherming. In deze context is etracker onafhankelijk getest, gecertificeerd en voorzien van het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een "gerechtvaardigd belang" overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons onlineaanbod en onze aanwezigheid op het internet.

Verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen - Art. 6 alinea 1(f). GDPR

Omdat de privacy van onze bezoekers erg belangrijk voor ons is, worden de IP-adressen zo snel mogelijk door etracker geanonimiseerd en wordt de registratie- of apparaatidentificatie door etracker omgezet in een sleutel die uniek is, maar niet aan een persoon is toegewezen. etracker gebruikt gegevens op andere manieren, combineert deze met andere gegevens of geeft deze door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking, voor zover deze uw persoonsgegevens omvat. Uw bezwaar heeft geen negatieve gevolgen voor u.


Ik maak bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens met behulp van etracker op deze website.

Meer informatie over gegevensbescherming met etracker vindt u hier.

Gebruik van METIS Web Beacons
Wij gebruiken de Web Beacon-technologie van VG Wort (METIS System). Web Beacons worden in de wetgeving inzake gegevensbescherming als onschadelijk beschouwd. De METIS Web Beacons worden gebruikt om het aantal bezoekers aan verschillende subpagina's van onze website bij te houden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie uit de cookies over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken.

Voorkomen dat cookies worden opgeslagen
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
Als u niet wilt dat Google gegevens van uw browser ontvangt wanneer u deze pagina's bezoekt, vindt u hier de link naar de opt-out oplossing voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deze plug-in voorkomt dat de browser de Analytics Code opvraagt, zodat Google geen gegevens ontvangt wanneer de pagina wordt geopend. De plug-in is enkel beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na installatie. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy, bezoek http://www.google.com/analytics/terms/de.html of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Google Analytics deactiveren 

  

Opslagperiode
Wij hebben Google Analytics ingesteld om te bepalen hoe lang gegevens worden opgeslagen voordat ze automatisch worden verwijderd van Analytics-servers. We hebben gekozen voor de volgende opslagperiode: 14 maanden

IP-anonimisering
Wij wijzen erop dat deze website uitgebreid is met de code "gat.anonymizeIp" om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden.

Demographics
Deze website maakt gebruik van de functie Demographics binnen Google Analytics. Dit maakt het mogelijk om rapporten te maken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van advertenties van Google die gebaseerd zijn op interesses en van bezoekersgegevens van derden. Deze informatie kan niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie steeds deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of Google Analytics in het algemeen verbieden om uw gegevens te verzamelen zoals beschreven onder "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Gebruik van Google Maps
Wij gebruiken Google Maps om kaarten te tonen en routebeschrijvingen te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door gebruik te maken van dit onlineaanbod geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de gegevens die u zelf invoert (inclusief het IP-adres) door Google, een van haar vertegenwoordigers of een derde partij. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u onder de volgende link:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Uitgebreide informatie over transparantie en keuzes, evenals de gegevensbeschermingsvoorschriften, zijn te vinden in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

Gebruik van Google Ads (vroeger AdWords genaamd)
Op onze website maken we gebruik van Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Ads plaatst een cookie op uw computer (“conversion cookie") als u onze website via een Google-advertentie heeft bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze site bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google bepalen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en naar onze site is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verzameld uit de conversion cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van Google Ads die willen dat de conversie gemeten wordt. De klanten van Google Ads kennen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. U ontvangt echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u het installeren van cookies uitschakelen door uw browsersoftware zo in te stellen (deactiveringsoptie). Zij worden dan niet opgenomen in de statistieken over conversion tracking. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.de/policies/privacy/

Het gebruik van YouTube
Er zijn functies van de YouTube-dienst geïntegreerd in onze website voor het weergeven en afspelen van video's. Deze functie wordt aangeboden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Meer informatie vindt u in de richtlijnen inzake gegevensbescherming van YouTube.

Hiervoor wordt een uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas bij het starten van de videoweergave begint met het verzamelen van gebruikersinformatie.

Als het afspelen van een ingebedde YouTube-video wordt gestart, gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Volgens informatie van YouTube wordt dit onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Onafhankelijk van het afspelen van de ingebedde video's wordt bij elke oproep van ons onlineaanbod een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" gemaakt, wat kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder onze invloed.

Meer informatie over het gebruik van cookies door YouTube is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Gebruik van Vimeo-plug-ins
Wij gebruiken plug-ins van Vimeo.com. De exploitant is Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York, New York 10011, USA ("Vimeo").

Wanneer u een dergelijke plug-in oproept, wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo-servers en wordt de plug-in weergegeven op de internetpagina via een bericht aan uw browser. Zo weet de Vimeo-server welke internetpagina's u hebt bezocht. Als u als Vimeo-lid bent ingelogd, koppelt Vimeo deze informatie aan de respectieve gebruikersaccount van het platform. Door het gebruik van deze plug-ins, bijvoorbeeld door op de startknop voor een video te klikken of een commentaar te sturen, is de informatie gerelateerd aan, bijvoorbeeld, de Vimeo-gebruikersaccount, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.

Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door het hierboven genoemde platform, respectievelijk plug-ins, is te vinden in de nota inzake gegevensbescherming: http://vimeo.com/privacy

Gebruik van de Xing-Share-button
Wij gebruiken de "XING Share-Button". Door het oproepen van ons onlineaanbod wordt via uw browser een kortstondige verbinding met de XING AG ("XING") servers tot stand gebracht, waarmee de "XING Share-Button" functies (met name het berekenen/weergeven van meterstanden) worden aangemaakt. XING slaat geen persoonsgegevens over u op die afkomstig zijn van het oproepen van dit aanbod. XING slaat met name geen IP-adressen op. Bovendien wordt het gebruikersgedrag niet geëvalueerd door middel van cookies in verband met de "XING Share-Button" .

De huidige informatie over de gegevensbescherming van de "XING Share-Button" en aanvullende informatie vindt u op de volgende link: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Gebruik van LinkedIn-plug-ins
Wij gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk LinkedIn. LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). De LinkedIn-plug-ins zijn te herkennen aan het LinkedIn-logo of de "Share-Button" (“Interessant") op ons onlineaanbod.

Wanneer u ons onlineaanbod bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de LinkedIn-server. LinkedIn ontvangt de informatie dat u ons onlineaanbod met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de LinkedIn "Share-Button" klikt terwijl u ingelogd bent op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van ons onlineaanbod koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Daarmee kan LinkedIn uw bezoek aan dit onlineaanbod koppelen aan uw gebruikersaccount.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Wijzigingen aan ons gegevensbeschermingsbeleid
Wij behouden ons het recht voor om onze verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de geldende wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten op te nemen in de verklaring inzake gegevensbescherming. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Merkbescherming
Elk bedrijf of handelsmerk dat hier wordt genoemd, is eigendom van het desbetreffende bedrijf. Het vermelden van merknamen en namen is louter ter informatie.

D. Specifieke bepalingen voor Rusland

Het volgende geldt voor gebruikers die ingezetenen zijn van de Russische Federatie:

De diensten van ons onlineaanbod zijn niet bedoeld voor burgers van de Russische Federatie die in Rusland wonen.

Als u een Russische burger bent die ingezetene is van Rusland wordt u er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat alle persoonsgegevens die u ons via ons internetaanbod ter beschikking stelt, uitsluitend op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid zijn. U gaat er verder mee akkoord dat u ons niet verantwoordelijk stelt voor een mogelijke schending van de wetgeving van de Russische Federatie.

VERKLARING INZAKE DE BESCHERMING VAN BEDRIJFSGEGEVENS

1 Inleiding en toepassingsgebied

CHG-MERIDIAN AG zet zich in voor een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens in alle landen waar het bedrijf actief is, met inachtneming van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Mededeling inzake Gegevensbescherming van Klanten/Leveranciers van de Europese Unie ("EU") (de “Mededeling") beschrijft de soorten persoonsgegevens die CHG verzamelt, hoe CHG die persoonsgegevens gebruikt, met wie CHG uw persoonsgegevens deelt, en de rechten die u als betrokkene heeft met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens door CHG. Deze mededeling beschrijft ook de maatregelen die CHG neemt om de veiligheid van de gegevens te verzekeren en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming.

2 Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijken

De CHG-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens (de Verwerkingsverantwoordelijken) in uw land van herkomst voor de in deze mededeling beschreven doeleinden zijn:

 • CHG-MERIDIAN AG
 • CHG-MERIDIAN Industrial Solutions GmbH
 • CHG-MERIDIAN Nederland BV
 • CHG-MERIDIAN Belgium NV
 • CHG-MERIDIAN Belux NV
 • CHG-MERIDIAN UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Computer Leasing UK Limited
 • CHG-MERIDIAN Ireland Limited
 • CHG-MERIDIAN France SAS
 • CHG-MERIDIAN Spain S.L.
 • CHG-MERIDIAN Italia S.p.A.
 • CHG-MERIDIAN Austria GmbH
 • CHG-MERIDIAN Schweiz AG
 • CHG-MERIDIAN tehnološki menedžment d.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Norway AS
 • CHG-MERIDIAN Skien AS
 • CHG-MERIDIAN Sweden AB
 • CHG-MERIDIAN Denmark A/S
 • CHG-MERIDIAN Finland OY
 • CHG-MERIDIAN Polska sp. z.o.o.
 • CHG-MERIDIAN Czech Republic s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN Slovakia s.r.o.
 • CHG-MERIDIAN USA Corp
 • CHG-MERIDIAN Canada Ltd.
 • CHG-MERIDIAN S.A.P.I. de C.V.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Arrendamento Mercantil S.A.
 • CHG-MERIDIAN do Brasil Locação de Equipamentos Ltda.

 

De contactgegevens vindt u hier.

3 Contactgegevens van de Manager Gegevensbescherming

Er wordt een functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") aangewezen. De DPO is betrokken bij alle kwesties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. De DPO is in het bijzonder belast met het toezicht op en de naleving van deze mededeling en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zij zullen op verzoek ook advies verstrekken over gegevensbeschermingskwesties.

Voor meer informatie of aanvullende informatie die u nodig heeft om deze Mededeling volledig te begrijpen, kunt u contact met ons opnemen:

dataprotection@chg-meridian.com

4 Doel van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

CHG verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming en alleen voor beperkte, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. CHG zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor enig doel dat onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor ze werden verzameld, tenzij u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor verder gebruik.

Persoonsgegevens van tot klanten/leveranciers kunnen worden verwerkt met het oog op:

 • Het beheren van commerciële relaties met huidige en potentiële klanten;
 • Het beheren van commerciële relaties met huidige en potentiële leveranciers en verkopers;
 • Het uitvoeren van promotionele acties;
 • Het uitvoeren van statistische enquêtes en marketingstudies, enz.

CHG zorgt ervoor dat onze interne bestuursprocedures duidelijk aangeven wat de redenen zijn voor het gebruik van persoonsgegevens voor alternatieve verwerkingsdoeleinden. Alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor deze oorspronkelijk werden verzameld, wordt u op de hoogte gebracht van dit nieuwe doeleinde.

5 Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is een vereiste voor het sluiten van een overeenkomst met CHG of een wettelijke of reglementaire verplichting voor CHG om uw relatie als klant/leverancier te beheren. De verwerkte persoonsgegevens zijn beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het doeleinde waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

De verwerkte persoonsgegevens omvatten het volgende:

 • Bedrijfsinformatie (zoals naam van de organisatie, afdeling en functiebenaming);
 • Informatie over de overeenkomst (zoals datum van overeenkomst, type commerciële relatie, etc.).

CHG zal geen persoonsgegevens verzamelen als het verzamelen van deze gegevens verboden is volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

In geen geval zullen persoonsgegevens waaruit de godsdienstige, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of met betrekking tot het seksleven blijkt, worden verwerkt in de context van de klant/leverancier.

CHG zal de persoonsgegevens op een zodanige wijze bewaren dat de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan gewaarborgd is.

6 Gegevensbeveiliging

CHG heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een beveiligingsniveau te garanderen dat afgestemd is op de risicograad. Een dergelijke risicoanalyse omvat een analyse van het risico dat de rechten van de betrokkene in het gedrang komen, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de gegevensverwerking.

De maatregelen omvatten

i) in voorkomend geval, versleuteling van persoonsgegevens;

ii) de mogelijkheid om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en weerbaarheid van de verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;

iii) de mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en

iv) een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

7 Ontvangers van persoonsgegevens

CHG zal enkel toegang verlenen tot persoonsgegevens op een “need-to-know” basis, en deze toegang zal beperkt blijven tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de functie uit te voeren waarvoor deze toegang wordt verleend.

De toestemming om toegang te krijgen tot persoonsgegevens zal altijd afhangen van de functie, zodat er geen toestemming wordt gegeven om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens op persoonlijke basis. Dienstverleners ontvangen enkel persoonsgegevens in overeenstemming met de doelstellingen van de dienstverleningsovereenkomst met het bedrijf.

8 Internationale doorgifte van gegevens

Internationale doorgifte van gegevens verwijst naar de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Als gevolg van de internationale voetafdruk van CHG moeten persoonsgegevens doorgegeven worden aan en vanuit andere groepsmaatschappijen of derden, die zich buiten de EER kunnen bevinden. CHG zal ervoor zorgen dat wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen met andere normen inzake gegevensbescherming, er passende waarborgen voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens worden ingebouwd om deze doorgifte van gegevens te beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. CHG heeft overeenkomsten inzake gegevensoverdracht afgesloten op basis van EU-modelovereenkomsten voor de internationale doorgifte van gegevens en een kopie van deze overeenkomsten kan worden verkregen door contact op te nemen met de DPO.

9 Bewaring van persoonsgegevens

CHG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming is toegestaan of langer dan gerechtvaardigd is voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk werden verzameld of anderszins verwerkt, met inachtneming van de geldende lokale bewaarplicht.

10 Rechten inzake gegevensbescherming

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming geniet u van de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot, rectificatie en wissen van persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Recht op gegevensportabiliteit voor zover van toepassing;
 • Recht om de toestemming in te trekken wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming; en
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

11 Diversen

Deze mededeling kan van tijd tot tijd worden herzien en gewijzigd en er zal een passende kennisgeving over eventuele wijzigingen worden uitgestuurd.

CHG mag de tekst van deze mededeling alleen aanpassen om te voldoen aan de lokale wetgeving door middel van een addendum bij deze mededeling. In geval van afwijkingen tussen deze mededeling en een specifiek plaatselijk addendum in overeenstemming met de lokale wetgeving, hebben de bepalingen van het lokale recht voorrang.

ONLINE SOLLICITEREN

Gegevensbescherming voor online sollicitaties

Geachte sollicitant, wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in CHG-MERIDIAN en dat u heeft gesolliciteerd naar een baan in ons bedrijf. Wij willen u dan ook informeren over de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie.

Lees de onderstaande informatie en voorschriften zorgvuldig door voordat u uw gegevens aan ons doorgeeft.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer Straße 111
88250 Weingarten

Telefoon +49 751 5030
Fax +49 751 50366
E-mailadres info@chg-meridian.com

Meer informatie over ons bedrijf, details over de gemachtigde vertegenwoordigers en verdere contactmogelijkheden vindt u op onze website: https://www.chg-meridian.com/de/tools/imprint-data-protection.html

Welke gegevens worden door ons verwerkt? En waarom?
Wij verwerken de gegevens, die ons samen met uw sollicitatie zijn toegezonden, om uw geschiktheid voor de functie te onderzoeken en de sollicitatieprocedure uit te voeren.

Wat is de rechtsgrondslag hiervoor?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze sollicitatieprocedure is vooral Art. 26 van de BDSG-neu (Duitsland) en Art. 6 (1) onder b) van de GDPR. Zoals daar wordt uiteengezet, is de verwerking van die gegevens toegestaan, aangezien dit noodzakelijk is om de beslissing over de aanwerving toe te lichten.

Indien gegevens beschikbaar moeten zijn na beëindiging van de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld om rechten af te dwingen, vindt gegevensverwerking plaats op basis van de vereisten van Art. 6 GDPR, in het bijzonder voor de in Art. 6, lid 1, GDPR genoemde gerechtvaardigde belangen. Onze belang is het indienen van of ons verweren tegen vorderingen.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens van de sollicitanten worden, in geval van een weigeringsbrief, na 6 maanden verwijderd.

Als u, als onderdeel van onze sollicitatieprocedure, een bevestiging heeft ontvangen dat u functie krijgt in ons bedrijf worden uw gegevens vanuit ons sollicitatiesysteem naar ons Human Resource Managementsysteem gestuurd.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven.
Voor onze sollicitatieprocedure maken wij gebruik van een gespecialiseerde softwareleverancier. De leverancier fungeert als dienstverlener en het is mogelijk dat zij wegens systeemonderhoud kennis krijgen over uw persoonsgegevens. Met de leverancier hebben wij een zogenaamd contract inzake gegevensverwerking afgesloten, dat het geldige gebruik van de gegevens waarborgt.

Uw sollicitatiegegevens worden na invoer ingezien door de HR-afdeling. Geschikte sollicitaties worden intern overgedragen aan de verantwoordelijken voor de betreffende vacature. Daarna zal over het verdere proces worden beslist. Binnen het bedrijf zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor die mensen die toegang moeten hebben om is om een correcte sollicitatieprocedure te verzekeren.

Waar worden de gegevens verwerkt?
De gegevens worden uitsluitend verwerkt in computercentra in Duitsland.

Uw rechten als betrokkene.

U beschikt over het recht informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Indien een informatieaanvraag niet schriftelijk wordt ingediend, zulle wij mogelijk een bewijs nodig hebben dat bevestigt dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Verder heeft u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verspreiding van uw gegevens, voor zover u dat wettelijk is toegestaan.

Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verspreiding in het kader van de wettelijke vereisten.

De herroeping moet naar de verantwoordelijke worden gestuurd, Dhr. Frank Schreiber, per post of per e-mail naar dataprotection@chg-meridian.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd in ons bedrijf. U kunt als volgt contact met hem opnemen.

CHG-MERIDIAN AG
Frank Schreiber
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
E-Mail: dataprotection@chg-meridian.com

Recht van beroep

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens.

Aanvaarding

Door het aanvinken van het selectievakje geeft u CHG-MERIDIAN AG uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens die u ons hebt toegezonden, in overeenstemming met Art. 26 BDSG-neu (Duitsland) en Art. 6 (1) onder b), en voor de verwerking van sollicitaties. Uw gegevens worden enkel gedeeld als u uw toestemming geeft door het selectievakje aan te vinken.

Over gevoelige gegevens: Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat sollicitaties, in het bijzonder cv's, geloofsbrieven en andere informatie die u ons toestuurt, bijzonder gevoelige informatie kunnen bevatten over geestelijke en lichamelijke gezondheid, ras en etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden en politieke partijen en seksleven. Wanneer u dergelijke informatie met ons deelt in uw onlinesollicitatie, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat CHG-MERIDIAN AG toestemming geeft om deze gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor de verwerking van sollicitaties. Dergelijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de overeenkomst inzake gegevensbescherming en andere relevante wetgeving.

Contactpersoon/Manager Gegevensbescherming
Als u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming of als u gebruik wenst te maken van uw recht op informatie of het intrekken van uw toestemming, neem dan contact op me (dataprotection@chg-meridian.com).

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

CHG-MERIDIAN AG behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Verder vestigen wij uw aandacht op de algemene bepalingen inzake gegevensbescherming voor onze websites

VERKLARING INZAKE VIDEOBEELDEN

Mededeling inzake gegevensbescherming van toepassing op videobeelden

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

CHG-MERIDIAN
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Duitsland

Tel: +49 (0)751 5030
Email: info@chg-meridian.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Frank Schreiber
Franz-Beer-Strasse 111
88250 Weingarten
Duitsland

Tel: +49 (0)751 503 246
Email: dataprotection@chg-meridian.com

Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Art. 6, lid 1 (f) GDPR in combinatie met Art. 4 van de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (nieuw)

Gebouwbeveiliging
Versterking van het gevoel van veiligheid
Afschrikking

Gerechtvaardigde belangen
Voorkomen van vandalisme
Forensische doeleinden
Voorkomen van diefstal

Duur van de opslag
De verzamelde gegevens worden gedurende zeven dagen opgeslagen

Ontvangers van gegevens en categorieën ontvangers (indien de gegevens worden verzameld)

Het is niet de bedoeling gegevens door te geven aan niet-EU-landen of aan internationale organisaties.

Mededeling inzake de rechten van de betrokkenen
De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen van de verwerkingsverantwoordelijke of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Waar toepasselijk heeft de betrokkene recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens en op de informatie vermeld in Art. 15 van de GDPR.

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen (Art. 16 GDPR).

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de zijn of haar persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, mits de opgegeven reden wordt vermeld in Art. 17 van de GDPR, bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt (recht op gegevenswissing).

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien een van de voorwaarden van Art. 18 van de GDPR van toepassing is (bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene), gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid ervan te controleren.

De betrokkene heeft te allen tijde een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie. De verwerkingsverantwoordelijke mag de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende gerechtvaardigde redenen aantoont voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (Art. 21 GDPR).

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk verweer heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR (Art. 77 van de GDPR). De betrokkene kan de klacht indienen bij gelijke welke toezichthouder in de lidstaat waar hij of zij zijn of haar gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling heeft of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In Baden-Württemberg is de toezichthoudende autoriteit de Vertegenwoordiger voor Gegevensbescherming en Openbaarheid van Bestuur voor de Deelstaat Baden-Württemberg.
Het postadres is Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Duitsland.
Gebruik het bezoekersadres voor het leveren van pakketten: Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Duitsland

Informatie over gegevensbescherming TESMA®

1 Algemene informatie

Inleiding

Wij, CHG-MERIDIAN Nederland B.V., zijn verantwoordelijk voor deze website en zijn, als aanbieder van een teleservice, verplicht u bij het begin van uw bezoek aan onze webpagina’s te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal. De inhoud van de informatie moet hierbij te allen tijde voor u toegankelijk zijn. Wij zijn daarom verplicht u te informeren welke persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw gegevens en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens is onderworpen aan de bepalingen van de momenteel geldende Europese en nationale wetgeving.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u contact met ons kunt opnemen:

 

CHG-MERIDIAN Nederland B.V.
Westerlaan 20B
3016 CK Rotterdam
Nederland

E-mail: info@chg-meridian.com
Internet: www.chg-meridian.com

Telefoon: +49 751 503-0
Telefax: +49 751 503-66

Voorzitter van de Raad van Toezicht: Jürgen Mossakowski
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dr. Mathias Wagner
Bestuur: Frank Kottmann, Oliver Schorer, Ulrich Bergmann

Handelsregister Ulm HRB 551857

Belastingkantoor Weingarten
Btw-nummer: DE 146349520

Plaats van jurisdictie Ravensburg
Toepasselijk recht: wetgeving van de Bundesrepublik Deutschland (BRD)

Onze functionaris gegevensbescherming
U kunt bij vragen contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: Frank Schreiber, per e-mail: datenschutz@chg-meridian.com

 

Begrippen

Voor een betere leesbaarheid maakt onze gegevensbeschermingsverklaring geen onderscheid tussen de geslachten. Met het oog op de gelijke behandeling gelden voor beide geslachten dezelfde begrippen.

De betekenis van de gebruikte termen, zoals ‘persoonsgegevens’ of de ‘verwerking’ ervan, is te vinden in artikel 4 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De in het kader van deze website verwerkte persoonsgegevens van gebruikers omvatten bestandsgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van medewerkers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte pagina’s van ons online-aanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. ingevoerde gegevens in het contactformulier).

De term ‘gebruikers’ omvat alle categorieën van personen die bij de gegevensverwerking betrokken zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze zakenpartners, klanten, geïnteresseerden en overige bezoekers aan ons online aanbod.

 

Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1 sub a) van de AVG vormt de rechtsgrond voor verwerkingsprocessen, waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of een andere dienst of vergoeding, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

Indien er een wettelijke verplichting bestaat die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, zoals de verplichting om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. c) van de AVG.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om essentiële belangen van de betroffen personen of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 sub d) van de AVG.

Tot slot kunnen de verwerkingsprocessen gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 sub f) van de AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsprocessen gebaseerd, wanneer de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons of een derde partij te beschermen, voor zover de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet voorrang hebben.

2 Algemeen gebruik van de internetdiensten

Verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Wij slaan echter bij elk bezoek aan de website automatisch toegangsgegevens (serverlogbestanden) op, zoals de naam van uw internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, en om veiligheidsredenen, bijv. om aanvallen op onze websites te identificeren, het IP-adres van de gebruikte computer. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en kunnen niet aan uw persoon worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet aan andere databronnen gekoppeld.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub f) van de AVG. Wij verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. terbeschikkingstelling van de website van CHG-MERIDIAN
 2. verbetering van onze website en
 3. het voorkomen en opsporen van fouten/storingen en misbruik van de website.

Deze gegevens worden ofwel verwerkt om de overeenkomst over het gebruik van de website van CHG-MERIDIAN Nederland B.V. na te komen, ofwel hebben wij er een legitiem belang bij dat de website van CHG-MERIDIAN Nederland B.V. naar behoren en foutloos functioneert en dat deze website wordt aangepast aan de behoeften van de gebruikers.

Nadat de gebruiker zich heeft aangemeld bij TESMA® in ons klantenbereik, worden de logbestanden extra met een intern toegewezen gebruikers-ID verwerkt en opgeslagen.

Deze logbestanden bevatten na het aanmelden bij TESMA® de volgende gegevens: gebruikers-ID, browserversie, het gebruikte besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek aan de website

De gegevens in dit kader verwerken we om onze contractuele verplichtingen met onze klanten na te komen en om onze diensten te leveren. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid.1 sub f) van de AVG. Wij zijn bovendien contractueel door een verwerkersovereenkomst aan instructies gebonden en beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen om de rechten van de betrokken personen te beschermen.

 

Contact per e-mail

Als u ons vragen of informatie per e-mail stuurt, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp van uw e-mail en datum/tijd) met inbegrip van de door u daar opgegeven contactgegevens (bijv. ondertekening, zoals naam, achternaam, eventueel telefoonnummer, adres) door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens sturen wij niet zonder uw toestemming door. De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub a) van de AVG.

De gebruiker wordt erop gewezen, dat e-mails tijdens de verzending onbevoegd en onbemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. gebruikt een software om ongewenste e-mails te filteren (spamfilter). Via dit spamfilter kunnen e-mails door het systeem naar de spam-map worden verplaatst, als ze door bepaalde kenmerken ten onrechte als spam worden geïdentificeerd en eventueel niet bij ons aankomen.

De door u verstrekte gegevens blijven bij ons tot u ons de opdracht geeft om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. wanneer de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke voorschriften - met name de bewaartermijnen - blijven hiervan onverlet.

3 Gebruik van TESMA®

Op cookies gebaseerde diensten

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op onze website zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden geplaatst. Het betreft een standaard internettechnologie die wordt gebruikt om login- en andere gebruikersinformatie op te slaan en op te vragen voor alle gebruikers van de webpagina’s van CHG-MERIDIAN Nederland B.V. Cookies stellen ons tevens in staat om gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een formaat kan worden weergeven dat is afgestemd op uw apparaat.

Het gebruik van cookies dient ons rechtmatige belang om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en u te behoeden voor het meermaals invoeren van gegevens of het herhalen van instellingen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1, sub f) van de AVG.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het beëindigen van de browsersessie (m.a.w. na het sluiten van uw browser) weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek kunnen herkennen (zog. persistente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en per afzonderlijk geval kunt beslissen of u ze accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of algemeen niet accepteert. Bovendien kunnen cookies achteraf gewist worden om gegevens te verwijderen die webpagina’s op uw computer hebben geplaatst. Het uitschakelen van cookies kan tot beperkingen van de functionaliteit van de webpagina’s van CHG-MERIDIAN Nederland B.V.leiden.

Cookies uitschakelen of verwijderen (opt-out)

Webbrowsers bieden mogelijkheden om cookies te beperken en te wissen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de volgende websites:

 

Onze diensten

Registratie op de website en aanmelding

U heeft de mogelijkheid om u te registreren voor onze website. Het doel van de registratie is om u inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard ervan uitsluitend aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig: voor- en achternaam, e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor de registratie en dus voor het nakomen van onze contractuele verplichting.

Wanneer u zich met uw toegangsgegevens op onze website aanmeldt, worden ook het door de Internet Service Provider (ISP) van de betreffende persoon toegekende IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanmelding opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats omdat alleen zo het misbruik van onze diensten voorkomen kan worden en, indien nodig, gepleegde misdrijven opgehelderd kunnen worden. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor onze beveiliging. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of tenzij het doorgeven ervan dient voor een strafrechtelijke vervolging.

De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b) van de AVG.

Contactformulier/aanvragen

Op onze site kunt u ons aanvragen via het contactformulier toesturen. Hierbij worden de gegevens uit het contactformulier (inhoud van de aanvraag, onderwerp van de aanvraag en datum) inclusief de door u verstrekte contactgegevens (naam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer en e-mail) voor de behandeling van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub a) van de AVG.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons de opdracht geeft om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de opslag van gegevens vervalt (bijv. wanneer de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke voorschriften - met name de bewaartermijnen - blijven hiervan onverlet.

Winkelfunctie

Op onze webpagina’s kunt u gebruik maken van winkelfuncties. Daarom verzamelen wij overige contact- en adresgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verwerken van uw bestelling en eventueel het retourneren van bestellingen
 • verder verwerken wij uw gegevens voor het beheer van uw persoonlijke account
 • voor het versturen van tekstberichten over de verzendstatus van uw bestelling
 • contactopname in het geval bij problemen met de levering van uw artikelen

Het is mogelijk dat wij deze gegevens moeten doorgeven aan derden zoals orderverwerkers, pakketdiensten, banken, belastingdienst etc. om onze contractuele verplichtingen na te komen. De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is art. 6 lid.1 sub b) van de AVG.  Deze gegevens blijven gedurende de complete gebruiksperiode bewaard. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen volgens de handels- en belastingwetgeving - blijven onverlet.

Feedbackfunctie

Op onze website kunt u feedback achterlaten. De feedback is toegankelijk voor de TESMA® Community. Uw commentaar wordt opgeslagen en gepubliceerd met de door u opgegeven gebruikersnaam en informatie over het tijdstip waarop u het commentaar heeft ingevoerd. Daarnaast wordt het IP-adres geregistreerd, dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betroffen persoon werd toegewezen.

Informatiedienst

Bij het schrijven van uw commentaar kunt u het vakje voor onze e-mailservice aanvinken. U wordt dan op de hoogte gesteld zodra een andere gebruiker een commentaar op uw bericht plaatst. U kunt deze meldingen te allen tijde annuleren door op de link in de e-mail te klikken.

4 Beveiliging van gegevens

CHG-MERIDIAN Nederland B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico. Een dergelijke risicoanalyse omvat een beoordeling van het risico dat de rechten van de betrokkene worden geschaad, de kosten van de implementatie en de aard, de omvang, de context en het doel van de gegevensverwerking.

De maatregelen omvatten:

 1. versleuteling van de persoonsgegevens, voor zover mogelijk en passend;
 2. het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van verwerkingssystemen en -diensten;
 3. het waarborgen van de beschikbaarheid en de toegang tot persoonsgegevens in het geval van een fysiek of technisch incident en een tijdig herstel;
 4. een procedure om de werkzaamheid van de technische en organisatorische maatregelen regelmatig te controleren en te evalueren, om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

5 Gegevensoverdracht

Ontvanger persoonsgegevens

CHG-MERIDIAN Nederland B.V. geeft alleen toegang tot persoonlijke gegevens als dat absoluut noodzakelijk is. Deze toegang is beperkt tot persoonsgegevens die nodig zijn voor het specifieke doel.

De autorisatie voor de toegang tot persoonsgegevens is altijd aan een doel gekoppeld, zodat er geen algemene vrijgave voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend. Dienstverleners ontvangen uitsluitend persoonsgegevens in het kader van de contractuele relatie met het bedrijf.

 

Internationale gegevensoverdracht

Internationale gegevensoverdracht heeft betrekking op de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). De internationale aanwezigheid van CHG-MERIDIAN omvat de overdracht van persoonsgegevens van en naar andere ondernemingen of derden die zich buiten de EER bevinden. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. zal ervoor zorgen dat bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen met afwijkende standaarden betreffende de persoonsgegevens passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zodat deze gegevens worden overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. heeft op basis van de Europese standaardcontractbepalingen overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gesloten met het oog op internationale gegevensoverdrachten. Een kopie van deze overeenkomsten kan worden opgevraagd bij de functionaris gegevensbescherming.

6 Opslagtermijnen

CHG-MERIDIAN Nederland B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken dan is toegestaan volgens de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt met inachtneming van de geldende plaatselijke voorschriften voor de opslag.

7 Opmerking minderjarigen

Dit online aanbod is niet bedoeld voor minderjarigen onder de 16 jaar. Personen die jonger dan 16 zijn mogen zonder toestemming van de ouder of voogd geen persoonsgegevens doorgeven aan CHG-MERIDIAN Nederland B.V.

8 Uw rechten

In het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • recht op verstrekking, correctie en wissen van persoonlijke informatie;
 • recht op beperking en tegenspraak van de verwerking;
 • recht op gegevensoverdracht, indien van toepassing;
 • recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

9 Slotbepalingen

Externe Links

Op onze website vindt u links naar de websites van andere aanbieders. Wij wijzen u er hierbij op dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de gelinkte websites en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door hun aanbieders.

 

Wijzigingen van onze gegevensbeschermingverklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangevuld. CHG-MERIDIAN Nederland B.V. mag deze verklaring alleen aanpassen om te voldoen aan lokale en algemene wetgeving. In het geval van een conflict tussen deze verklaring en een specifieke lokale wet, heeft de lokale wet voorrang.